شعبه کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌؛ شرایط‌ و مقررات‌

نمایندگی شعبه

شرایط‌ و مقررات‌ ایجاد نمایندگی‌ و شعبه کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ «مصوب‌ جلسات‌ شانزدهم‌ و هفدهم‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور»

۱- نمایندگی‌: کمیته‌ مرکزی‌ تأسیس‌ نمایندگی‌ در یک‌ یا چند حوزه‌ معین‌ را منوط‌ به‌ رعایت‌ شرایط‌ زیر اعلام‌ نمود:
الف‌ – صاحب‌ امتیاز و مدیر مسؤول‌ مؤسساتی‌ که‌ مجوز فعالیت‌ تبلیغاتی‌ دارند با اعلام‌ مراتب‌ به‌ اداره‌ کل‌ مربوطه‌ (مبداء و مقصد) می‌تواند به‌ کانون‌ دیگری‌ که‌ دارای‌ پروانه‌ فعالیت‌ تبلیغاتی‌ از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ است‌ نمایندگی‌ اعطاء نماید.
ب‌ – برای‌ ایجاد بیش‌ از یک‌ نمایندگی‌ در یک‌ حوزه‌ باید قبلاً موافقت‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ گرفته‌ شود.
۲- شعبه‌: کمیته‌ مرکزی‌ شرایط‌ تأسیس‌ شعبه‌ در یک‌ یا چند حوزه‌ معین‌ را بصورت‌ زیر تصویب‌ نمود:
الف‌ – تقاضای‌ تأسیس‌ شعبه‌ باید با امضای‌ صاحب‌ امتیاز کانون‌ خطاب‌ به‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ مقصد باشد و رونوشت‌ آنرا به‌ اداره‌ کل‌ استانی‌ که‌ پروانه‌ فعالیت‌ تبلیغاتی‌ دریافت‌ نموده‌ تسلیم‌ نماید.
ب‌ – صاحب‌ امتیاز موظف‌ است‌ یک‌ نفر را برای‌ تصدی‌ مدیریت‌ شعبه‌ به‌ عنوان‌ مدیر مسئول‌ شعبه‌ که‌ حائز شرایط‌ مندرج‌ در ماده‌ ۴ آیین‌ نامه‌ تأسیس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ کار و فعالیت‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ باشد معرفی‌ نماید.
ج‌ – کمیته‌ سازمان‌های‌ تبلیغات‌ استان‌ با توجه‌ به‌ لزوم‌ تأسیس‌ شعبه‌ و در نظر گرفتن‌ امکانات‌ استان‌ و با گرفتن‌ نظر مشورتی‌ انجمن‌ صنفی‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ استان‌ نسبت‌ به‌ صدور اجازه‌ تأسیس‌ شعبه‌ اقدام‌ می‌نماید.
د – مسئولیت‌ حقوقی‌، جزایی‌ و اداری‌ کلیه‌ فعالیت‌های‌ شعبه‌ بر عهده‌ مدیر مسئول‌ شعبه‌ می‌باشد و صاحب‌ امتیاز در مقابل‌ سیاست‌های‌ کلی‌ شعبه‌ مسئولیت‌ دارد.
ها- در صورت‌ تخلف‌ شعبه‌ مدیر کل‌ استان‌ در خصوص‌ ادامه‌ فعالیت‌ شعبه‌ تصمیم‌ می‌گیرد و گزارش‌ آنرا به‌ استان‌ مبدأ و کمیته‌ مرکزی‌ ارسال‌ می‌نماید.
این‌ مصوبه‌ در ۲ بند و ۷ جزء در تاریخ‌ ۲۶/۴/۷۹ و ۳/۷/۷۹ طی‌ جلسات‌ شانزدهم‌ و هفدهم‌ به‌ تصویب‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور رسید.

رییس‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور
و معاون‌ امور مطبوعاتی‌ و تبلیغاتی‌
وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

متن کامل قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.