دستورالعمل‌ اجرایی‌ قانون‌ منع‌ استفاده از اصطلاحات‌ بیگانه‌

دستورالعمل‌ اجرایی

دستورالعمل‌ اجرایی‌ قانون‌ منع‌ بکارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ و آیین‌نامه‌ اجرایی‌ آن‌ در مورد چگونگی‌ استفاده‌ از حروف‌ و تصاویر در تابلوهای‌ سردرمغازه‌ها، فروشگاه‌ها، اماکن‌ و…

«مصوب‌ جلسه‌ بیست‌ و هشتم‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور»
ماده‌ ۱: منظور از تابلو در این‌ دستورالعمل‌ عبارت‌ از هر نوع‌ پیکره‌ یا سازه‌ است‌ که‌ طبق‌ ضوابط‌ فنی‌ شهرداری‌ طراحی‌، اجرا و بر سردر مغازه‌ها یا روی‌ نمای‌ عمومی‌ ساختمانها و اماکن‌ و محوطه‌ آنها برای‌ معرفی‌ کاربری‌ مکان‌ و یا محصول‌ به‌ صورت‌ مجزا یا تواماً نصب‌ می‌شود که‌ در این‌ دستورالعمل‌ به‌ اختصار تابلو نامیده‌ می‌شود.
ماده‌ ۲: متن‌ نوشتاری‌ و تصویر مورد استفاده‌ در پیکره‌ها و سازه‌های‌ موضوع‌ ماده‌ ۱ این‌ دستورالعمل‌ مشمول‌ قانون‌ منع‌ بکارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ مصوب‌ مورخ‌ ۱۴/۹/۱۳۷۵ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ آن‌ مصوب‌ مورخ‌ ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت‌ محترم‌ وزیران‌ می‌باشد.
ماده‌ ۳: کلیه‌ تابلوهای‌ موضوع‌ این‌ دستورالعمل‌ مشمول‌ ضوابط‌ مندرج‌ در دستورالعمل‌ اجرایی‌ تبلیغات‌ شهری‌ (محیطی‌) و مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ آئین‌نامه‌ تأسیس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ کار و فعالیت‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ مصوب‌ مورخ‌ ۱۱/۲/۱۳۷۹ کمیته‌ مرکزی‌ سازمانهای‌ تبلیغاتی‌ کشور می‌باشد.
ماده‌ ۴: به‌ منظور حمایت‌ از تولیدات‌ داخلی‌ و صنعت‌ تبلیغات‌ شهری‌، شهرداری‌ها موظفند تعرفه‌ هزینه‌های‌ استفاده‌ از فضای‌ عمومی‌ شهری‌ موضوع‌ ماده‌ ۱ این‌ دستورالعمل‌ را به‌ گونه‌ای‌ تنظیم‌ کنند که‌ اولاً تعرفه‌ محصولات‌ خارجی‌ بیش‌ از دو برابر تعرفه‌ محصولات‌ داخلی‌ بوده‌ و ثانیاً بر اساس‌ هم‌ جواری‌ و ابعاد، تناسب‌ منطقی‌ بین‌ تعرفه‌ تابلوهای‌ تبلیغاتی‌ شهری‌ با سازه‌ها یا پیکره‌های‌ موضوع‌ ماده‌ ۱ این‌ دستورالعمل‌ برقرار شود.
ماده‌ ۵: بر اساس‌ بند «ب‌» تبصره‌ ۸ ماده‌ واحده‌ قانون‌ ممنوعیت‌ به‌ کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ مرجع‌ تشخیص‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ و یا تخلف‌ از آن‌، وزارت‌ فرهنگ‌ وارشاد اسلامی‌ است‌ و شهرداری‌ها به‌ عنوان‌ دستگاه‌ ذیربط‌ وزارت‌ کشور و نیروی‌ انتظامی‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ اجرایی‌ موظف‌ به‌ اجرای‌ مقررات‌ مذکور می‌باشند.
ماده‌ ۶: ادارات‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ها موظف‌ هستند حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ این‌ دستورالعمل‌ ضمن‌ تشکیل‌ واحدی‌ مناسب‌ در معاونت‌ فرهنگی‌ اداره‌ کل‌ نسبت‌ به‌ اجرای‌ مفاد این‌ دستورالعمل‌ اقدام‌ و مراتب‌ را به‌ سازمان‌ زیباسازی‌ یا شهرداری‌ محل‌ و فرماندهی‌ نیروی‌ انتظامی‌ استان‌ اعلام‌ کنند.
ماده‌ ۷: واحد مذکور در ماده‌ ۶ موظف‌ است‌ موارد تخطی‌ از قانون‌ و مقررات‌ را ابتدا با یک‌ اخطار ۱۵ روزه‌ به‌ متخلف‌ اعلام‌ و رونوشت‌ آنرا به‌ شهرداری‌ ارسال‌ کند. در صورت‌ عدم‌ اقدام‌ جهت‌ برخورد قانونی‌ به‌ نیروی‌ انتظامی‌ محل‌ اعلام‌ و از آن‌ طریق‌ نسبت‌ به‌ تغییر و تطبیق‌ مورد خلاف‌ با قوانین‌ و مقررات‌ اقدام‌ کند.
ماده‌ ۸: شهرداری‌ یا سازمان‌ زیباسازی‌ شهرداری‌ موظف‌ است‌ به‌ هنگام‌ صدور مجوز نصب‌ تابلو برای‌ فروشگاهها یا اماکن‌ جدید یا فروشگاهها و اماکنی‌ که‌ قصد تغییر تابلوی‌ خود را دارند مفاد این‌ دستورالعمل‌ را رعایت‌ کنند و در صورت‌ ابهام‌ در خصوص‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ از اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ استعلام‌ کنند.
ماده‌ ۹: به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ شکایت‌ و یا موارد نقض‌ حقوق شاکی‌ در ارتباط‌ با اجرای‌ این‌ دستورالعمل‌، هیأتی‌ در ادارات‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ به‌ ریاست‌ مدیر کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ و با شرکت‌ مسئول‌ اداره‌ تبلیغات‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌، نماینده‌ اداره‌ کل‌ بازرگانی‌ یا نماینده‌ مجمع‌ امور صنفی‌ و در صورت‌ نیاز نماینده‌ شورای‌ شهر، ناحیه‌ انتظامی‌ استان‌ و شهرداری‌ منطقه‌ تشکیل‌ و تصمیم‌ اتخاذ شده‌ قطعی‌ و لازم‌ الاجرا است‌.
ماده‌ ۱۰: اداره‌ کل‌ تبلیغات‌ مسئولیت‌ نظارت‌ بر حُسن‌ اجرای‌ این‌ دستورالعمل‌ را برعهده‌ دارد.
ماده‌ ۱۱: اداره‌ کل‌ تبلیغات‌ موظف‌ است‌ در پایان‌ هر دو ماه‌ گزارش‌ عملکرد خود و ادارات‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استانها را تهیه‌ و به‌ معاون‌ امور مطبوعاتی‌ و تبلیغاتی‌ و رییس‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمانهای‌ تبلیغاتی‌ کشور تقدیم‌ کند.
ماده‌ ۱۲: در موارد بروز اختلاف‌ میان‌ سازمانهای‌ نامبرده‌ مذکور بر سر نحوه‌ اجرا یا تفسیر مفاد این‌ دستورالعمل‌، اداره‌ کل‌ تبلیغات‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ حل‌ اختلاف‌ می‌باشد.
این‌ دستورالعمل‌ در ۱۲ ماده‌ در جلسه‌ بیست‌ و هشتم‌ مورخ‌ ۱/۴/۱۳۸۲ کمیته‌ مرکزی‌ سازمانهای‌ تبلیغاتی‌ کشور تصویب‌ شد و از تاریخ‌ ابلاغ‌، کلیه‌ مقررات‌ مغایر لغو می‌شود.

رییس‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور
و معاون‌ امور مطبوعاتی‌ و تبلیغاتی‌
وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی

متن کامل قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.